หน่วยวิชาการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 2/2562

      หน่วยวิชาการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม CE 115 อาคารวิศวกรรมโยธา (ฝั่งตรงข้ามห้องกิจการนิสิตและวิชาการ) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอนของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ตัวแทนจากภาควิชาฯ ทั้ง 4 ภาควิชา คือ
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ
      - ดร.ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์
      - ดร.จิรวดี  ผลประเสริฐ
      - อาจารย์กานต์  ศุภจิตกุล