บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟจเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์บริษัท แนะแนวการเข้าฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 3 และรับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4

      ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟจเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์บริษัท แนะแนวการเข้าฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 3  และรับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยรับนิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล