ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับบริจาคโลหิด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับบริจาคโลหิด ณ ห้อง CE115 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ร่วมบริจาคโลหิด พร้อมทั้งบุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์