คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
      โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากสภาวิศวกร ได้แก่
      1. รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ
      2. รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์
      3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
      และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจรับรองดังกล่าว