ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารสำหรับคาดการณ์และปรับตัวต่ออุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย