คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะสหเวชศาสตร์

 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. - 12:00 น. คณาจารย์/นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมปรึกษาผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ ในการสร้างความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรบูรณาการเพื่อการผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)