คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะแพทยศาสตร์

 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์/นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมปรึกษาผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ในการสร้างความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรบูรณาการเพื่อการผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)