คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน จากสภาวิศวกร ได้แก่     1. รศ.สุรี  ขาวเธียร                 ที่ปรึกษา     2. ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร ประธานอนุกรรมการ     3. ผศ.ดร.มงคล  ดำรงค์ศรี รองประธานอนุกรรมการ     4. รศ.พัชรี  หอวิจิตร อนุกรรมการ     และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจรับรองดังกล่าว