คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจรับรองดังกล่าว