โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แผงวงจร NB-lot ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น. 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้แผงวงจร NB-lot ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์"  ณ ห้อง EE106 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี Internet of things และการประยุกต์ใช้งาน และสามารถประยุกต์การใช้งาน NB-loT ร่วมกับงานด้าน Internet of things ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
เรียบเรียง : กรรณิกา จำปาทอง
ภาพข่าว : กันตินันท์ มากมี / สันติ อโหสิ
ประชาสัมพันธ์ : กันตินันท์ มากมี
  

1
2
Next