20 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และอาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท และอาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร