หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งที่ 3/2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.30-13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 3  มีการบรรยายในหัวข้อ  Leader in innovation  โดย ดร.ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ อาจาย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ