การฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Teams วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EN 609 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Teams ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมาสามารถใช้ Microsoft Teams ได้ สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการจัดทำแผนการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่งาน แสดงปฏิทินการการปฏิบัติงาน อีกทั้งสรุปผลความก้าวหน้าของแผนงาน เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น