พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED” ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาศักยภาพการรักษาให้กับโรงพยาบาลในเขต ชนบท พื้นที่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตลอดจนขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลทาง  การแพทย์ผ่านซอฟท์แวร์ Agent สำหรับการปรึกษาทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน NUMED ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเขต จ.สุโขทัย                            
ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ

ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง

It Cr : ศรัณย์  พร้อมเทพ/วิสุทธิ์  แก้วป้องปก