ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ และ ดร. ธณิกานต์ ธงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 26 คน ไปทดสอบแผ่นรองรับแรงกระแทก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในเรื่องเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมทหาร

 

 


วันที่ 22 มีนาคม 2562  ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ และ ดร. ธณิกานต์ ธงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 26 คน ไปทดสอบแผ่นรองรับแรงกระแทก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในเรื่องเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรรมทางวิชาการภายใต้กรอบ “บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สนามยิงปืน กองพันทหารปืนใหญ่ (ป.พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การประสานงานของพันโททรงพล  อุ่นสมบัติ และพันตรีเพทาย สมฤทธิ์ พร้อมด้วยเครื่องกระสุนและผู้เชี่ยวชาญการยิงปืน ได้แก่ ร้อยเอกปัญญาสิทธิ์  แป้นแก้วและทีมงาน


 


Cr. ภาพ/ข่าว รุ่งนภา ท่วมไธสง


1
2
Next