คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงาน ด้านระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio)

      วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น และคณะผู้บริหารของคณะฯ  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงาน ด้านระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นรูปธรรม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ถ่ายภาพ Cr : ศรัณย์  พร้อมเทพ
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก