กลุ่มสายงานนโยบายและแผน ได้จัดประชุมกลุ่มสายงาน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเรื่องเกณฑ์การประเมิน และการสรุปผลการดำเนินงาน (ภาระงาน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มสายงานนโยบายและแผน ได้จัดประชุมกลุ่มสายงาน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเรื่องเกณฑ์การประเมิน และการสรุปผลการดำเนินงาน (ภาระงาน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เพื่อรวบรวมสรุปและนำเสนอผลงาน ให้กับผู้บริหารได้รับทราบผลงานดำเนินงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้อง EN 617 เวลา 13.30-16.30 น.