การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของคณะฯ เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การใช้ Competency เพื่อเพิ่มมูลค่า / การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การวางแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนารายบุคคล เพื่อช่วยให้บุคลากรเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

      ซึ่งในการจัดโครงการ ฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ฯ  เพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยรับฟังแนวคิด ปัญหา และร่วมสอบถาม ตลอดจนให้บุคลากรสามารถทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ/วิสุทธิ์  แก้วป้องปก

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

IT Cr : ศรัณย์  พร้อมเทพ