ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการทำบุญภาควิชาฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความสงบสุข

      วันที่ 29 มีนาคม  2562 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการทำบุญภาควิชาฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความสงบสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน เป็นแก่นำในการจรรโลงพระพุทธศาสนาแก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์ในคณะฯถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ 

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก/ศรัณย์ พร้อมเทพ