คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้จ้ดโครงการจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หลักสูตรสำหรับเยาวชน

     วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้จ้ดโครงการจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หลักสูตรสำหรับเยาวชน" รุ่นที่ 5 ขึ้น ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
     โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าว มีบุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ
เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก/ศรัณย์ พร้อมเทพ