การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ กับทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้อง
CE115 อาคารวิศวกรรมโยธา   โดยทางสมาคมฯ จะมาเข้าร่วมโครงการฯ

กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า  ดังนี้




          1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1




          2.โครงการมัชฉิมนิเทศ




          3.โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า




          4.โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4




          5.โครงการครอบครูพระวิษณุกรรม






 










ถ่ายภาพ Cr:  นายยศนนท์    ตันตระวิริยะกุล  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า






เขียนข่าว และ Upload รูปภาพ ลง Gallery Cr: นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม






 














































1
2
Next