นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลบทความดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ International conference on science, engineering and Technology ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562

       ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวสมสมัย คำจริง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปี  3 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Oral Presentation  ในการประชุมวิชาการ International conference on science, engineering and Technology ICSET ณ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 นั้น และในการนำเสนอผลงานดังกล่าว นางสาวสมสมัย คำจริง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปี  3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น“The study on the effect of chemical coagulation by jar test on water supply quality in winter season and cost estimates throughout the water supply treatment cycle case study of Phichit provincial waterworks authority, Thailand” ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าวรูปภาพ Cr : ผศ.ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก