รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร ให้เกียรติ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเบรกจักรยานยนต์ (Safety Technology for Motorcycle Braking System) ณ โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถพิษณุโลก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 2 เมษายน 2562

      ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ (DRIVE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสนับสนุนจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเบรกจักรยานยนต์ (Safety Technology for Motorcycle Braking System) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร  ให้เกียรติ เกียรติเป็นประธานในพิธี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น ให้เกียรติกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน  พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติ จากผู้แทนบริษัท บอร์ช (Bosch), ดร.ดลฤทธิ์ เสฎฐสุวจะ และดร.ปองพันธ์  โอทกานนท์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

      ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านร่างกายและจิตใจต่อตัวผู้ประสบอุบัติเหตุเอง ญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิด อีกทั้ง ยังนำความสูญเสียทางด้านเศรฐกิจ ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เวลาที่สูญเสีย    ในการทำงาน รวมถึงโอกาสที่จะกลับไปทำงานเนื่องจากการทุพลภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของสถาบัน ทีดีอาร์ไอ (ประเทศไทย) ที่ประเมินมูลค่าอุบัติเหตุทางถนน จากสถิติอุบัติเหตุช่วงปี  2554 - 2556 ไว้ถึง 5.4 แสนล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

      ในการจัดโครงการดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเผยแพร่องค์การรู้ด้านอุบัติหตุและประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการลดอุบัติเหตุ มีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบเบรคในการลดอุบัติเหตุ จากการขับขี่จักรยานยนต์ในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับเข้าโครงการ และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิต บริษัทเอกชนและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน ภาพข่าว Cr : วรางคณา วังชากร  

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก

รูปภาพเพืมเติม