คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีคณาจารย์บุคลากร ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระและแสดงมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพร  เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ของไทย ในวันที่ 5 เมษายน 2562

      ในการนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น กล่าวถึงความสำคัญของประเพณีงานสงกรานต์ว่า สิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจ นอกจากเป็นคนไทย เกิดในประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจก็คือวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติที่ไม่สูญสิ้น เพราะมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มาช้านาน วันสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมานาน ความสำคัญ คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 14 15  เมษายน ของทุกปี วันที่ 13 จะเป็นวันมหาสงกรานต์ ในช่วงสงกรานต์จะมีการทำบุญตักบาตร บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ มีการรดน้ำผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ มีการเล่นสาดน้ำเป็นการสนุกสนานรื่นเริง เชื่อว่าการสาดน้ำจะช่วยให้ฝนฟ้าตกบริบูรณ์ และถือว่าเป็นเครื่องชำระมลทินให้สะอาด นอกจากนี้ในวันสงกรานต์ จะมีการก่อเจดีย์ทราย ไม่จำเป็นต้องก่อในบริเวณวัดอาจก่อริมทางเดิน กลางลานบ้าน หรือหาดทรายก็ได้ การก่อเจดีย์ทรายถือเป็นกุศล เพราะสามารถนำทรายนั้นมาเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างทำถนนหนทาง และนิยมปล่อยปลาในวันนี้ด้วย ในสมัยก่อนหลังจากทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย สาดน้ำกันแล้ว ตอนเย็น ๆ ก็มักจะมีการละเล่นพื้นเมืองเช่น มอญซ่อนผ้า  ตี่จับ ช่วงชิง เป็นต้น สมัยก่อนผู้ใหญ่ก็มักไม่ให้หนุ่ม ๆ สาว ๆ ไปตามลำพังจะต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยเสมอสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประเพณีที่ควรสืบทอด เพราะกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น ปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากการดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ีดีงามเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติภาพข่าว Cr : สันติ อโหสิ 

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 

1
2
Next