คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

      เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดให้มีการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของคณะฯขึ้น ณห้องen 6 1 7 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้างานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานสารบรรณ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้างานกิจการนิสิต  และหัวหน้างานนโยบายและแผน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานรอ 6 เดือนที่ผ่านมาต่อผู้บริหาร ซึ่งเกณฑ์การประเมินสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้

[1] การให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานหน่วยงานอื่น 

[2] ผลลัพธ์ของงานที่ปฏิบัติได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่มุ่งหมายไว้

[3] ความคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ทางคณะจัดไว้ให้ (พิจารณาจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่ทางคณะได้จัดไว้ให้ว่าคุ้มค่ากับคุณภาพผลงานที่ออกมาหรือไม่

[4] ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 

[5] การทำงานเป็นทีม 

[6] ความเหมาะสมการจัดสรรทรัพยากรให้แก่เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจของคณะ 

[7] การมีส่วนร่วมในการทำงาน 

[8] ความสามารถในการวางแผนการทำงาน 

[9] ความพยายามอุตสาหะในการทำงาน 

[10] ความสามารถในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย

พร้อมกันนี้บุคลากรของคณะฯให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพียงกัน 



ภาพข่าว Cr : สันติ อโหสิ, รัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์, ศรันย์ พร้อมเทพ และศรีรัตน์ ทองล้ำ

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง

IT Cr :  วิสุทธิ์ แก้วป้องปก