บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มาบรรยายแนะนำความรู้และประสบการณ์

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  เป็นบริษัทฯ ผู้พัฒนา Online Service & Community สำหรับคนรุ่นใหม่  ติดอันดับ Top ของประเทศ  ได้มาบรรยายแนะนำความรู้และประสบการณ์  ในหัวข้อ "ชำแหละเบื้องหลัง Dek-D"  เพื่อให้นิสิตรู้จักและเข้าใจเบื้องหลังการทำงานของทีมงาน Dek-D อย่างมืออาชีพ  โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมฟังในวันดังกล่าวรูปภาพ  Cr: นางสุกัญญา  ผนึกทองเขียนข่าว และ  Upload รูปภาพ  Cr: นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม1
2
Next