บริษัท อาซีฟา จำกัด มาอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  บริษัท อาซีฟา จำกัด ได้มาอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ เตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบการจ่ายไฟฟ้า  แผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องสู่้วิศวกรยุกต์ใหม่  ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี จำนวน 2 ทุน คือ

1.นางสาวสุนิดา   วงศ์ศีลธรรม  2. นายศรัณย์พงศ์   ผู้ภักดี 

รูปภาพ   Cr:  นางสุกัญญา   ผนึกทองเขียนข่าว  Upload รูปภาพ   Cr: นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม

1
2
Next