โครงการ Sci-tech

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Sci-tech   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายนิสิตภายในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

   -การแสดง spirit

   -กีฬาฮาเฮ

   -ประกวด Mr. Miss และ Ms.shock

   -การแสดงดนตรี

     ซึ่งผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

     Mr.Sci-tech               คณะเกษตรศาสตร์     ชนะเลิศอันดับที่ 1  ไม่มีลำดับที่ 2,3

     Ms.Sci-tech              คณะวิทยาศาสตร์       ชนะเลิศอันดับที่ 1   ไม่มีลำดับที่ 2,3

     Ms.Shock Sci-tech   คณะเกษตรศาสตร์      ชนะเลิศอันดับที่ 1  ไม่มีลำดับที่ 2,3

     Popular Vote            คณะวิทยาศาสตร์        ชนะเลิศอันดับที่ 1   ไมีมีลำดับที่ 2,3

     รวมกีฬา                     คณะวิศวกรรมศาสตร์   ชนะเลิศอันดับที่ 1  ไม่มีลำดับที่ 2,3

     รูปภาพ  Cr:  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

    เขียนข่าว   Upload รูปภาพ  Cr: นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม

1
2
3
4
Next