การประชุมถ่ายทอดงานสโมสรนิสิต ปี 2561 (ชุดเก่า) ให้กับสโมสรนิสิต ปี 2562 (ชุดใหม่)

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดประชุมถ่ายทอดงานสโมสรนิสิต ปี 2561 (ชุดเก่า ให้กับสโมสรนิสิต ปี 2562 (ชุดใหม่)  โดยมีกิจกรรมดังกล่าว     -คณบดี (รองศาสตราจาย์ ดร.สุชาติ   แย้มแม่น  และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา   สิมารักษ์ ให้นโยบาย และแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีกาณศกึษา 2562     -สโมรนิสิตชุดเก่า ปีการศึกษา 2561 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม     -ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง  (แชร์ประสบการณ์ เล่ากิจกรรมเดิมๆ)     โดย อดีตประธานสโมสรนิสิต คนที่ 8 นายวุฒิพงศ์  เรืองสวัสดิ์              อดีตประธานสโมสรนิสิต  คนที่ 17  นายณัฐนนท์   ศรีสุขวัฒนกุล            อดีตประธานสโมสรนิสิต    คนที่ 18  นางสาวสุนิษา    แสนศรี            อดีตประธานสโมสรนิสิต    คนที่ 22  นายปิยวัฒน์       จอมสถาน     -ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมที่ดี  ร่วมกับสโมสรนิสิตปีการศึกษา 2562  (ควรเพิ่ม/ลดโครงการ/กิจกรรม และอื่นๆ )      -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต  โดย นายปิยวัฒน์  จอมสถาน  อดีตประธานสโมสรนิสิต คนที่ 22 และนายวุฒิชัย  พิเศษฤทธิ์  ประธานสโมสรนิสิต คนที่ 23) รูปภาพ  Cr. นางสาววัชราภรณ์     เทพวงค์   นิสิตชั้นปีที่ 3  วิศวกรรมอุตสาหการ รหัส 59365056 เขียนข่าว Upload รูปภาพ   Cr.นางสาวอัจฉราภรณ์    ยิ้มฉิม   

1
2
Next