บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด มาบรรยายนำเสนอโครงการ เรื่องการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาระบบการทดสอบ

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม  บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด  ได้มาเข้าพบคณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อแนะนำโครงการเบื้องต้นทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัย    และได้บรรยายนำเสนอโครงการฯ  เรื่องการตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาระบบการทดสอบ  ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2,3,4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   อีกทั้งมารับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทำงานในโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพถ่าพ   Cr: นางสุกัญญา   ผนึกทองเขียนข่าว และ Upload รูปภาพ : นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม1
2
Next