บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด มาบรรยายนำเสนอโครงการ เรื่องการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาระบบการทดสอบ


Next
1
2