คณะกรรมอนุกรรมการจากสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสหการ

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
         เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับ พ.ศ.2560)
       และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม คณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมวัสดุ ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจรับรองดังกล่าว