คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จากรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศููนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ พร้อมนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดี กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังกล่าว

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

It Cr : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก