หน่วยวิชาการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 4/2562

หน่วยวิชการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม CE 115 อาคารวิศวกรรมโยธา (ฝั่งตรงข้ามห้องกิจการนิสิตและวิชาการ)

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง ประสบการณ์การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดย ผศ.ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล  และทีมวิทยากร