บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO.,LTD.) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือฯ ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

      วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO.,LTD.) ในเครือบริษัท มิตชูบิซิ อิเลคทริค คอรปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) นำโดย คุณดำรงศักดิ์  ซ่อมประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณธนิศร์ แก้วจรัส ผู้จัดการส่วนวิจัยผลิตภัณฑ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อหารือ แนวทางความร่วมมือฯ ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันในอนาคต

ภาพข่าว Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
เขียนข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก