บริษัท Solimac Innovation Group ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

      ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา ตัวแทนบริษัท Solimac Innovation Group ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนานิสิต  เข้าร่วมต้อนรับ

ภาพข่าว Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
เขียนข่าว Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก