หน่วยวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ครั้งที่ 5/2562

เนื้อข่าว  หน่วยวิชการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม CE 115 อาคารวิศวกรรมโยธา (ฝั่งตรงข้ามห้องกิจการนิสิตและวิชาการ) 

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในประเด็นการตกแผนของนิสิตระดับปริญญาตรี โดย ผศ.ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล