นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล Thai TCA Senior project Awards

      สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยได้จัดประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (TCA Senior Project Awards 2019) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สามารถทำงานปริญญานิพนธ์ได้ดีให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งโครงงานนิสิตเข้าร่วมประกวด 2 โครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาปี 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง เป็นที่ปรึกษาโครงงานและได้รับรางวัลทั้ง 2 โครงงาน ดังนี้
      การสังเคราะห์เอไลต์แคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตซีเมนต์ โดย นางสาวปภัณธษร มั่นพรม และ นายธัญญ์ธนัช อินใย ได้รับรางวัลดีเด่น
      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบซีเมนต์กับคุณสมบัติทางวิศวกรรม โดย นายกฤษณะ ประสาท, นายฐิติกร ตั้งจิต และ นายณัฐกานต์ เกิดด้วยบุญ    ได้รับรางวัลชมเชย

ภาพข่าว/เขียนข่าว  Cr : ลูกน้ำ มากลิ่น 
IT Cr : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก