นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Best Paper ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
คว้ารางวัล Best Paper ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
15Th Conference on Energy Network of Thailand  
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562       ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ วิชัย  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (15th Conference on Energy Network of Thailand)    ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 นั้น ในการนำเสนอผลงานดังกล่าว นายณัฐวุฒิ วิชัย  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Paper ประจำสาขาบทความ การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน ECE0017 : การศึกษาเปรียบเทียบการลดความร้อนของหลังคาด้วยการใช้อากาศและน้ำ ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว

รูปภาพ Cr : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์)
ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก