พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (unit of startup and innovation services) คณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (unit of startup and innovation services) โครงการ start up and innovation ของธุรกิจสมุนไพรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คุณสุรชัย มณีประกร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก อุตสาหกรรมจังหวัด คุณสุภชัย ไวยาวัจมัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 คุณหนึ่งฤทัย ธรรมพิทักษ์ และผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ อาคารศูนย์บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      คุณสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ในการพัฒนาประเทศ ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0  ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกนั้น หนึ่งในเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้เน้นด้านอุตสาหกรรมเกษตร  มีทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และกลุ่ม startup ที่มีแนวความคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์  และทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในทิศทางนี้และตอบสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาล  จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้เล็งเห็นว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีความพร้อมในด้านบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะ co-working space ที่มีเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมการระดมความคิด  หรือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม  ทั้งที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่องถิ่นและกลุ่ม startup   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ร่วมกันและนำไปสู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ/ศรัณย์  พร้อมเทพ/รัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์/กันตินันท์  มากมี
ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง 
ข้อมูล Cr : กมลชนก กำเนิดนก
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 

1
2
3
Next