ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

      ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยภัคฐ์  มั่นคงเศวตวงศ์  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในภาคบรรยาย สาขาฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประมาณระยะเวลาการก่อสร้างอาคารโดยอัตราการทำงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระยะเวลาเผื่อเนื่องจากวันฝนตก”
      ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โดยมี ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ภาพข่าว/เขียนข่าว Cr : ทัศพร กนกพารา
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก