ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

      ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายสิทธิพล ถุงเงิน นางสาวนิสา กลิ่นหวล และ นางสาวอนุธิดา แดงสิงห์ โดยมี ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงาน เรื่อง "อิทธิพลของการปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยฟางข้าวด้วยวิธีการทางเคมีต่อสมบัติต่างๆ ของวัสดุเชิงประกอบ"
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายภัทรบดี  บรรพต และ นายสุรศักดิ์ มะโนดีโดยมี ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง "การปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยฟางข้าวด้วยเอนไซม์เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิต"
      ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 3031 ชั้น 3 อาคารเอกาศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาพข่าว/เขียนข่าว Cr : ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ /น.ส.รัชนก แจงป้อม
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก