หน่วยวิชาการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 6/2562

 หน่วยวิชการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม CE 115 อาคารวิศวกรรมโยธา (ฝั่งตรงข้ามห้องกิจการนิสิตและวิชาการ) 
เสวนาในหัวข้อ เรื่อง “เนื้อหา วิชาฟิสิกส์ และแคลคูลัส” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล และอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาแคลคูลัส