รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น เป็นผู้นำในการจัดการประชุมหารือการดำเนินการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น เป็นผู้นำในการจัดการประชุมหารือการดำเนินการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑิราณี ขำล้ำเลิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ  ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และนางจรวยพร สุดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนอกจากนี้ยังมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และกองบริการการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการรือฯ ดังกล่าว