ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ และ Dr. Christian Hicks Professor of Operations Management Newcastle University เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้วิธีการที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและอุตสากรรม

      เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ และ Dr. Christian Hicks Professor of Operations Management Newcastle University เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกัน โดย ผศ.ดร. ภูพงษ์ พงษ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และ Prof. Dr. Christian Hicks Professor of Operations Management Newcastle University ร่วมงานวิจัยและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้วิธีการที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและอุตสากรรม ให้กับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในหน่วยวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยด้านการวิจัยการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Centre for Operations Research and Industrial Application: CORIA) ในระหว่างวัน 25 พ.ค.62 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าว Cr : รัชนก แจงป้อม
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก

 
ไม่มีข้อมูล