คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Engineering Boot Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2562

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Engineering Boot Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2562 
       ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นิสิตใหม่เข้าลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อเก็บสัมภาระ ในการเข้าห้องพักและทำกิจกรรมร่วมกัน
       วันที่ 8 มิถุนายน 2562 พิธีเปิดโครงการ โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
       ทั้งนี้ตลอดโครงการมีการจัดทบทวนพื้นฐานทางด้านวิชาฟิสิกส์ แคลคูลัส และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าว Cr : สันติ อโหสิ, ศรัณย์ พร้อมเทพ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก