โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าพบผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือ ร่วมสรุปผล และแผนความร่วมมือทางวิชาการ

      วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของคณะฯ  เพื่อหารือความร่วมมือ ร่วมสรุปผล และแผนความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ภาพ/ข้อมูล Cr :  ณัฐชา ฮุนพานิช
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก