กิจกรรมเปิดบ้าน มน. (NU Open House) ให้ประชาชน ผู้สนใจ และนักเรียน เข้าชม

      ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้ง ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล เข้าร่วมต้อนรับผู้เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน มน. (NU Open House) โดยมีการนำผลงานรถไฟฟ้าสองแคว จักรยานต์ไฟฟ้า ผลของ ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว พร้อมด้วยผลงานวิจัย "ระบบความจริงเสมือนสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น" ผลงานของ อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ มาจัดแสดงให้ประชาชน ผู้สนใจ และนักเรียน เข้าชม พร้อมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (USIS)  

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ   
ข้อมูล/เขียนข่าว Cr : ณัฐชา  ฮุนพานิช 
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก