ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน APIC-IST 2019

     ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน APIC-IST 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     Prof. Dr. Paisarn Muneesawang, Dean of Naresuan University Graduate School, Professor of the Department of Electrical and Computer at Faculty of Engineering won the outstanding Paper Award for his “Applying Augmented Reality to Telemedicine in Thailand, using the Hololens" at the APIC-IST 2019