คณะกรรมอนุกรรมการจากสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

      วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะอนุกรรมการสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับ พ.ศ.2560) และทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนานิสิต และ คณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจรับรองดังกล่าว

ภาพข่าว/เขียนข่าว Cr : น.ส.รัชนก แจงป้อม 
It Cr : วิสุทธิ์ แก้วป้องปก